Nyomtatás E-mail
Tájékoztató

Ápolási Díj megállapítása
Ápolási díj ellátást kérelmezni kell.

Kérelemre vonatkozó előírások:

A kérelmet a 63/2006. (III.27.)Korm. rendelet 25.§-a alapján lehet benyújtani.

ÁPOLÁSI DÍJ

 

(1) Ápolási díjra jogosult - a jegyes kivételével - a hozzátartozó (Ptk. 685.§ b.pont) , ha állandó és tartós gondozásra szoruló

 • súlyos fogyatékos, vagy
 • tartósan beteg 18 év alatti személy gondozását, ápolását végzi. Ebben az esetben alanyi jogon jár az ápolási díj. Sztv.41.§. (1) bekezdése alapján. (az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100%-a)(2) A 43/A.§ (1) bekezdése szerint fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos személy gondozását végző személy kérelmére emelt szintű ápolási díj állapítható meg. (az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-a. Fokozott ápolást igénylő az a személy, aki mások személyes segítsége nélkül önállóan nem képes

 • étkezni
 • tisztálkodni, vagy
 • öltözködni, vagy
 • illemhelyet használni, vagy
 • lakáson belül - segédeszköz igénybevételével sem - közlekedni, feltéve, hogy esetében az a)- e pontokban foglaltak közül legalább három egyidejűleg fennáll. A fokozott ápolási díj elbírálása a Békés megyei Szociális Módszertani Intézet szakvéleménye alapján történik.(3) A 43/B.§ (1) bekezdése alapján ápolási díj állapítható meg annak a nagykorú hozzátartozónak ls, aki 18.életévét betöltött önmaga ellátásra képtelen, állandó és tartós felügyeletre gondozásra szoruló tartósan beteg személy gondozását végzi. Ebben az esetben méltányossági alapon az Ifjúságvédelmi Szociális Bizottság döntése alapján állapítható meg az ápolási díj.(az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80% -a.

A kérelemhez mellékelni kell:

 • a háziorvos igazolását arról, hogy az ápolt súlyosan fogyatékos vagy tartósan beteg,
 • a háziorvos arra vonatkozó szakvéleményét, hogy az ápolt állandó és tartós gondozásra szorul.
 • a család jövedelmi helyzete igazolására szolgáló iratot, A gondozást végző családban az egy főre számított havi családi jövedelme nem haladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének másfélszeresét, egyedül álló esetén annak kétszeresét. 2008.évben 28.500 Ft. az öregségi nyugdíj legkisebb összege. Család esetén 42.750 Ft-ot nem haladja meg,egyedül álló esetén a 57.000 Ft-ot nem haladja meg.
 • az ápolást végző személy TAJ számát,
 • az ápolást végző személy adóazonosító számát,
 • magánnyugdíjpénztári tagság esetén a belépő nyilatkozat másolatát

 

Ügyintézési határidők munkanapokban

Az október elsején hatályban lépő Ket.- módosítás

újdonásga a határidő szabáyozásának átalakítása naptári napról munkanapra.

A beadott kérelemek elintézési határideje: 22 munkanap

A fellebbezési határidő:                            10 munkanap

Megkeresésre, továbbításra a határidő:       5 munkanap

Az ügyfél értesítése az eljárás meginditásától számított 5 munkanap.

Ügyintézési határidőn belül nem csak a határozatot kell

meghoznia a hatóságnak  annak közléséről is gondoskodnia kell.

A közigazatási hatóság az ügyfél jogát és jogos érdekét csak a közérdek és az ellenérdekű ügyfél jogának, jogos érdekének védelméhez szükséges mértékében korlátozza.

A közigazgatási hatóság védi az ügyfelek jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogait, ezek korlátait e törvény határozza meg.

Az ügyfeleket a hatósági eljárásban megilleti a törvény előtti egyenlőség, ügyeiket indokolatlan megkülönböztetés és részrehajlás nélkül kell elintézni.

Az ápolási díj esetén az eljárási illeték nincs, a költségmentességet  az 1993.évi III. törvény 16.§-a állapítja meg.

Az ügyintézés helye:
5932 Gádoros, Kossuth utca 16. 1. emelet. 11. számú iroda

Ügyintéző:
Czinglér Csaba

 

 
Gádoros Nagyközség Hivatalos Honlapja, Powered by Joomla!;