Nyomtatás E-mail

 

Feladatok, tevékenység, jogszabályok

A Justh Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár feladatait a helyi intézményekkel, szervekkel, szervezetekkel együttműködve - azok közművelődési tevékenységét segítve látja el.

 

A Justh Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár több célt szolgáló intézményként működik. Ha az intézmény személyi és tárgyi feltételei lehetővé teszik, eszközeivel segíti a közoktatási és a testkultúrát fejlesztő tevékenységet. Az intézmény tevékenységének fokozása érdekében a közművelődési tevékenységben érdekelt személyekkel, szervekkel, szervezetekkel, intézményekkel az együttműködést kezdeményezi, és a kezdeményezésekre reagál. Biztosítja a társadalmi igényekhez és a helyi sajátosságokhoz, az élet- és munkakörülményekhez igazodó művelődési tevékenységek szükséges feltételeket. Ösztönzi és elősegíti a közösségi és az egyéni művelődést, az alkotótevékenység kibontakozását. Szervezi a közösségi művelődést. Közreműködik a tudományos és a szakmai ismeretek terjesztésében, a művészeti alkotások bemutatásában és befogadásának elősegítésében. Részt vesz a helyi művelődési tevékenységek szervezésében. Lehetőséget nyújt a szabadidő hasznos eltöltésére, a kulturált szórakozásra. Megőrzi, és hozzáférhetővé teszi azokat a könyvtári dokumentumokat, amelyek az egyetemes, a nemzeti és a nemzetiségi kultúra, valamint a tudományos kutatások szempontjából jelentősek. Az intézmény könyvtári feladatát a könyvtári szolgáltatások nyújtásával látja el.

 

A Justh Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtárban folyó tevékenységet az alábbi főbb jogszabályok határozzák meg:

 

1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 2001. évi LXIV. törvény a kulturális örökség védelméről

60/1998. (III. 27.) Korm. rendelet a sajtótermékek kötelespéldányainak szolgáltatásáról és hasznosításáról

161/1998. (IX. 30.) Korm. rendelet a nemzeti kulturális örökség miniszterének feladat- és hatásköréről

64/1999. (IV. 28.) Korm. rendelet a nyilvános könyvtárak jegyzékének vezetéséről

165/1999. (XI. 19.) Korm. rendelet az Országos Könyvtári Kuratóriumról

45/2000. (IV. 7.) Korm. rendelet a könyvtári dokumentumok beszerzése esetén igénybe vehető általános forgalmi adó visszatérítési támogatásról

157/2000. (IX. 13.) Korm. rendelet a dokumentumvásárlási hozzájárulásról

194/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet a muzeális intézmények látogatóit megillető kedvezményekről

6/2001. (I. 17.) Korm. rendelet a könyvtárhasználókat megillető egyes kedvezményekről

13/2002. (IV. 13.) NKÖM rendelet a helyi önkormányzatok közművelődési és könyvtári érdekeltségnövelő támogatásáról

3/1999. (II. 24 adobe acrobat x download.) NKÖM rendelet a nemzeti kulturális örökség minisztere által adományozható művészeti és egyéb szakmai díjakról

1/2000. (I. 14.) NKÖM rendelet a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról

6/2000. (III. 24.) NKÖM rendelet a Könyvtári Intézet jogállásáról

18/2000. (XII. 18.) NKÖM rendelet a kulturális szakértők működésének engedélyezéséről és a szakértői névjegyzékek vezetéséről

14/2001. (VII. 5.) NKÖM rendelet a könyvtári szakfelügyeletről

17/2001. (X. 18.) NKÖM rendelet a kulturális javak kiviteli engedélyezésének részletes szabályairól

2/2002. (II. 13.) NKÖM rendelet a katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem ágazati feladatairól

1/2002. (II. 13.) NKÖM rendelet a rendkívüli állapot idején szükséges munkaerő meghagyásáról

3/2002. (II. 15.) NKÖM rendelet a kulturális örökség védetté nyilvánításának részletes szabályairól

9/2002. (IV. 5.) NKÖM rendelet a szakmai és vizsgakövetelmények kiadásáról, valamint a szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekről

18/2003. (XII. 10.) NKÖM rendelet a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó személyeket megillető kulturális kedvezményekről

1/1967. (VI. 18.) MM rendelet a muzeális értékű könyvek, zeneművek, térképek és egyéb nyomtatványok, valamint kéziratok bejelentéséről

5/1971. (X. 23.) MM rendelet egyes jogi személyek könyvtáraiban levő muzeális értékű könyvek, zeneművek, térképek és egyéb nyomtatványok, valamint kéziratok bejelentéséről

3/1975. (VIII. 17.) KM-PM együttes rendelet a könyvtári állomány ellenőrzéséről (leltározásáról) és az állományból történő törlésről szóló szabályzat kiadásáról

19/1981. (XII. 8.) MM rendelet a könyvtárközi kölcsönzésről

7/1985. (IV. 26.) MM rendelet a könyvtári anyagok bejelentéséről

 

 

(Összeállította: dr. Kenyéri Katalin, NKÖM. 2003. december 17.)

 
Gádoros Nagyközség Hivatalos Honlapja, Powered by Joomla!;