Nyomtatás E-mail

L A K Á S F E N N T A R T Á S I T Á M O G A T Á S

 

A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás.

Normatív lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át (2008. január 1-jétől 42.750 Ft-ot), feltéve, hogy a lakásfenntartás elismert havi költsége a háztartás havi összjövedelmének 20 %-át meghaladja.

A normatív lakásfenntartási támogatás esetében elismert lakásnagyság:

- ha a háztartásban egy személy lakik 35 nm,

- ha a háztartásban két személy lakik 45 nm,

- ha a háztartásban három személy lakik 55 nm,

- ha a háztartásban négy személy lakik 65 nm,

- ha négy személynél több lakik a háztartásban, akkor az előző pontban megjelölt lakásnagyság és minden további személy után 5-5 nm,

de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága.

A normatív lakásfenntartási támogatás esetében a lakásfenntartás elismert havi költsége az elismert lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó elismert költség szorzata. Az egy négyzetméterre jutó elismert havi költség 2010. évben 450 Ft.

A normatív lakásfenntartási támogatás egy hónapra jutó összege

a.) a lakásfenntartás elismert havi költségének 30 %-a, ha a jogosult háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 50 %-át ( 2008. január 1-jétől 14.250 Ft),

b.) amennyiben az egy főre jutó havi jövedelem meghaladja a nyugdíjminimum felét, akkor a szociális törvényben rögzített képlet alapján kiszámított összeg, amely nem lehet 2.500 Ft-nál kevesebb.

A normatív lakásfenntartási támogatás egy évre kerül megállapításra.

Ugyanarra a lakásra csak egy jogosult részére állapítható meg támogatás, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától. A társbérletet, az albérletet és a jogerős bírói határozattal megosztott lakás lakrészeit külön lakásnak kell tekinteni.

Lakásfenntartási támogatás igénylése esetén benyújtandó:

- kérelem nyomtatvány lakásfenntartási támogatáshoz

- kérelem melléklet pénzbeli és természetbeni szociális ellátások megállapítása iránt

- nyilatkozat személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulásról

- nyilatkozat Ket. alapján acheter kamagra oral jelly en france

- jövedelemigazolás(ok) a kérelmező és a vele közös háztartásban élők jövedelmeiről

- tanulói vagy hallgatói jogviszony igazolása

Az ügyintézési határidő: 22 munkanap.

Az eljárás illetékmentes.

Jogorvoslat: a határozat ellen a határozat kézhezvételétől számított 10 munkanapon belül a Polgármesteri Hivatalban két példányban benyújtott, Gádoros Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületéhez címzett illetékmentes fellebbezéssel lehet élni.

Kapcsolódó jogszabályok:

- 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

- 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól (Ket.)

- 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól

- 5/2008. (II. 14.) KT. számú rendelet a pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról

 

Az ügyintézés helye:
5932 Gádoros, Kossuth utca 16. 1. em. 12. számú szoba

Ügyintéző:
Dr. Horváth Éva

 
Gádoros Nagyközség Hivatalos Honlapja, Powered by Joomla!;