Nyomtatás E-mail
Tájékoztató

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatásra való jogosultság megállapítása
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás adható annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét (2008-tól 57.000 Ft.) és a család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli helyzetbe került (pl. gyermek tartósan beteg, elemi kár, beiskolázás, szülők munkanélkülivé válása, stb.)

A rendkívüli támogatás összege egyszeri alkalommal nem haladhatja meg a 20.000 Ft-ot, egy naptári éven belül ugyanaz a gyermek legfeljebb 40.000 Ft-. erejéig részesíthető rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban.

Azon gyermek, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, egy naptári évben csak legfeljebb 20000 Ft erejéig részesíthető rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban.

A rendkívüli gyermekvédelmi támogatási ügyekben a polgármester dönt.

A kérelmet a Polgármesteri Hivatalban kell benyújtani.
A támogatás megállapítása előtt - minden esetben környezettanulmányt kell készíteni.A kérelemhez mellékelni kell:

  • jövedelemnyilatkozat valamint az azon feltüntetett jövedelmek valódiságának igazolására szolgáló iratokat /munkáltatói igazolás, nyugdíjszelvény, gyerektartás, családi pótlék, egyéb ellátások, stb./
  • bírósági és gyámhatósági határozat a gyermek elhelyezése vagy ideiglenes hatályú elhelyezése és a gyámrendelés tárgyában, cialis india online pharmacy
  • egyedül állóságról nyilatkozat,
  • igazolás az egészségi állapotról tartósan beteg, illetve fogyatékos gyermek esetében
  • az oktatási intézmény igazolása nagykorúvá vált gyermek esetében a nappali oktatás munkarendje szerint fennálló tanulói vagy hallgatói jogviszonyról
Eljárás jogi alapja:

Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2008. (II. 14.) KT. számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól.

Az ügyintézés helye:
5932 Gádoros, Kossuth utca 16. 1. em. 12. számú szoba

Ügyintéző:
Barcsikné Debreczeni Rozália

 

 
Gádoros Nagyközség Hivatalos Honlapja, Powered by Joomla!;