Magyar Államkincstár

Magyar Államkincstár

Rezsicsökkentés

DAOP-4.1.1/A-09-2010-0008 plakát
TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00041 plakát
Nyomtatás E-mail

Tájékoztató

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítása
Az a gyermek, akinek szociális helyzete alapján rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát igazolják,


1. bölcsődében, óvodában és iskolában az étkezéshez jogszabály szerint normatív kedvezményt,

2. évi kétszeri egyösszegű támogatást,

3. és külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményeket igényelhet.


Jogosultság megállapításának feltételei:

1. Ha a gyermeket egyedülálló szülő, ill. más törvényes képviselő gondozza, vagy

2. ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy

3. ha a nagykorúvá vált 23. életévét még be nem töltött fiatal felnőtt nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat, vagy

4. ha a nagykorúvá vált 25. életévét még be nem töltött fiatal felnőtt felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul,akkor jogosult rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre, ha a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (2009-ben 28500 Ft.) 140 %, (2009. szeptember 01-től 39.900 Ft-ot) minden más esetben ha a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-át (2009. szeptember 01-től 37.050 Ft-ot). , feltéve hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg külön – külön számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének húszszorosát (570000 Ft 2009-ben) vagy együtt számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének hetvenszeresét 1995000 Ft 2009-ben)

Milyen időszakot kell figyelembe venni a jövedelemszámításnál?
A jövedelemszámításnál irányadó időszak a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél a kérelem benyújtását megelőző hónap, egyéb jövedelmeknél pedig egy év.

.

Kit tekintünk közös háztartásban élő közeli hozzátartozónak?
A kérelem benyújtásánál közös háztartásban élő közeli hozzátartozóként kell figyelembe venni:

1. a szülőt, a szülő házastársát, vagy élettársát,

2. a 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező gyermeket,

3. a 23 évesnél fiatalabb, önálló keresettel rendelkező, a nappali oktatás munkarendje szerinti tanulmányokat folytató gyermeket,

4. a 25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató gyermeket,

5. korhatárra tekintet nélkül a tartósan beteg, illetőleg a testi, érzékszervi, értelmi, beszéd- vagy más fogyatékos gyermeket,

6. a családjogi törvény alapján a szülő vagy házastársa által eltartott rokont.A kérelemben, illetve a jövedelemnyilatkozatban szereplő adatok valódisága környezettanulmány készítésével vizsgálható.

Jövedelem vizsgálata

Amennyiben a hatóság hivatalos tudomása vagy a környezettanulmány lefolytatása alapján a kérelmező életkörülményeire tekintettel a jövedelemnyilatkozatban foglaltak vitathatók, fel lehet hívni a kérelmezőt az általa lakott lakás, illetve saját és vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozója tulajdonában álló vagyon fenntartási költségeit igazoló dokumentumok benyújtására.Mit értünk vagyon alatt?

Vagyon alatt a hasznosítható ingatlant, járművet, továbbá vagyoni értékű jogot kell érteni. A vagyonvizsgálat nem terjedhet ki arra az ingatlanra, amelyben a szülő vagy a tartásra köteles más törvényes képviselő életvitelszerűen lakik, arra a vagyoni értékű jogra, amely az általuk lakott ingatlanon fenn áll, továbbá a mozgáskorlátozottságra, tartós betegségre tekintettel fenntartott gépjárműre.

Jogosultság nagykorúvá válás esetén

Amennyiben a kedvezményre való jogosultság megállapításakor a jogosult kiskorú volt, azonban annak fennállása alatt betölti 18. évét, ezt követően is fennmarad - az egyéb jogosultsági feltételek fennállása esetén - a jogosultság

1. 23 éves koráig ha nappali oktatás munkarendje szerint folytatja tanulmányait, ill.

2. 25 éves koráig ha felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul follow.Jogosultság házasságkötés esetén

Ha a gyermek házasságot köt, és ezáltal új családba kerül, meg kell vizsgálni azt, hogy a jogosultsági feltételek a házasságkötés szerinti családban is fennállnak-e. Amennyiben az új családban az egy főre jutó havi jövedelem összege, illetve a vagyon értéke meghaladja a jogosultsági határt, a jogosultságot meg kell szüntetni.

Egyösszegű támogatásra való jogosultság

Ha a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság tárgyév július 1-jén illetve november 1-jén fennáll, a jogosult július és november hónapokban egyösszegű pénzbeli támogatásban részesül. Ennek összege 2009-ben 5800 Ft.Eljárási szabályok

Az eljárás kérelemre indul. A kérelmet a gyermek törvényes képviselője (szülő, gyám) nagykorú kérelmező esetén saját maga terjesztheti elő a lakóhely szerint illetékes polgármesteri hivatalnál.

Amennyiben több lakóhelye is van, a kérelmet az életvitelszerű tartózkodási hely szerinti polgármesteri hivatalnál lehet benyújtani.

A kérelem elbírálása az önkormányzat jegyzőjének feladata.

A feltételek fennállása esetén a jegyző a kedvezményre való jogosultságot 1 éves időtartamra állapítja meg.
A rendszeres kedvezményre való jogosultság ismételt megállapításához a szülőnek vagy más törvényes képviselőnek, illetve a nagykorú jogosultnak új kérelmet kell előterjesztenie.

A kérelem a korábbi jogosultság időtartama alatt, annak megszűnését megelőző három hónapban is benyújtható. Ebben az esetben az új jogosultságot a korábbi jogosultság megszűnését követő naptól kell megállapítani.


A kérelemhez szükséges dokumentumok

· személyi igazolvány, lakcím igazolvány

· a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó jövedelméről, illetve minden más egyéb jövedemről (munkabér, családi pótlék, GYES, gyermektartásdíj, nyugdíjszerű ellátás, árvaellátás, alkalmi munka, stb.) szóló igazolás, nyilatkozat

· külön élő szülők esetén a gyermek elhelyezése, vagy ideiglenes elhelyezése és a gyámrendelés tárgyában hozott bírósági és gyámhatóság határozat, illetve

· nyilatkozat arról, ha a szülő gyermekét egyedül gondozza,

· a tartósan beteg, illetőleg fogyatékos nagykorú gyermek esetén egészségi állapotára vonatkozó igazolás,

· nagykorúvá vált gyermek esetén iskolalátogatási igazolás.


Ügyintézési határidő: 22 munkanap

Az eljárás illetékmentes.

A kérelem elutasítása esetén 10 munkanapon belül lehet fellebbezni a Dél-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatalához.

Az eljárás jogi alapja:

· 1997. évi XXXI. tv. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról,

· 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet a gyámhatóságokról valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról,

· 331/2006. (XII. 23.)Korm. rendelet a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről,

· Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2008. (II. 14.) KT. számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályairól

Az ügyintézés helye:
5932 Gádoros, Kossuth utca 16. 1. em. 12. számú szoba

Ügyintéző:
Barcsikné Debreczeni Rozália

 
Gádoros Nagyközség Hivatalos Honlapja, Powered by Joomla!;