Hírek

Magyar Államkincstár

Magyar Államkincstár

Rezsicsökkentés

DAOP-4.1.1/A-09-2010-0008 plakát
TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00041 plakát
Nyomtatás E-mail
Gádoros Nagyközség Önkormányzatának

HIRDETMÉNYE

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének döntése alapján

A 2017/2018. NEVELÉSI ÉVRE TÖRTÉNŐ ÓVODAI BEIRATKOZÁS IDŐPONTJA:

2017. május 2-5. /800 – 1600 óráig/

A beiratkozás helye: Béke téri óvoda központi épülete /vezetői iroda/

Az óvoda felvételi körzete: Gádoros nagyközség, valamint Eperjes község közigazgatási területe.

Elsősorban a településen lakóhellyel rendelkező gyermekek, valamint a településen dolgozó szülők gyermekei kerülnek felvételre.

Az óvoda az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai felvételét is biztosítja.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

û  a gyermek születési anyakönyvi kivonata

û  a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány

û  a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa

û  a gyermek TAJ kártyája

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a felvételi körzetben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

A szülő, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő 15 napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

Az a szülő, aki a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Köznev. tv.) 8. § (2) bekezdésben foglaltak alapján felmentést kér a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, 2017. május 2-ig nyújthatja be kérelmét a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőhöz, továbbá a kérelem másolatát a kötelező felvételt biztosító óvoda vezetőjéhez.

Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja:

A gyermek felvételéről az óvodavezető dönt, melyről 2017.06.06-ig levélben értesíti a szülőt.

Az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható jogkövetkezményekről:

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról szóló 2012.évi II. törvény (továbbiakban: Szabs. tv.) 201. pontja rendelkezik az óvodai nevelésben való részvételi kötelezettség és a tankötelezettség megszegéséről. A Szabs. tv. 247. § a) pontja értelmében, az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába, illetve az iskolába nem íratja be szabálysértést követ el. A beíratás elmulasztása 150.000.- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.

Jogorvoslati lehetőség:

A jogorvoslati lehetőségre a Köznev. tv. 37.- 38. §-ai az irányadók. Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel. Az óvoda döntése ellen a szülő a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül a gyermek érdekében eljárást indíthat. A fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést az óvodai felvétellel kapcsolatban érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelem tekintetében. A felvétellel kapcsolatosan és a hirdetménnyel kapcsolatban további tájékoztatást Prozlik Márta Intézményvezető Asszony ad.

 
..fewo-ferienwohnung-schwarzwald.de.. Eine weitere sehr interessante Entdeckung wurde in der Klostergelände gemacht. Es war wahrscheinlich in einem Trockenzeit, link wenn der Fluss cialis kaufen köln niedrig war, dass in seinem Bett wurde ein Stab aus reinem Gold, Ins gefunden. lang, endet die cialis 5 mg deutschland Enden in schmalen Haken, in entgegengesetzte Richtungen gebogen. Die Haken waren massiv, fast Zoll im Umfang zu sein, und Zoll lang. ..28.06.2017.. 11
//
Gádoros Nagyközség Hivatalos Honlapja, Powered by Joomla!; created by dlacee
//