Hírek

Magyar Államkincstár

Magyar Államkincstár

Rezsicsökkentés

DAOP-4.1.1/A-09-2010-0008 plakát
TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00041 plakát
Nyomtatás E-mail
Gádoros Nagyközség Önkormányzatának

HIRDETMÉNYE

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének döntése alapján

A 2017/2018. NEVELÉSI ÉVRE TÖRTÉNŐ ÓVODAI BEIRATKOZÁS IDŐPONTJA:

2017. május 2-5. /800 – 1600 óráig/

A beiratkozás helye: Béke téri óvoda központi épülete /vezetői iroda/

Az óvoda felvételi körzete: Gádoros nagyközség, valamint Eperjes község közigazgatási területe.

Elsősorban a településen lakóhellyel rendelkező gyermekek, valamint a településen dolgozó szülők gyermekei kerülnek felvételre.

Az óvoda az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai felvételét is biztosítja.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

û  a gyermek születési anyakönyvi kivonata

û  a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány

û  a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa

û  a gyermek TAJ kártyája

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a felvételi körzetben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

A szülő, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő 15 napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

Az a szülő, aki a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Köznev. tv.) 8. § (2) bekezdésben foglaltak alapján felmentést kér a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, 2017. május 2-ig nyújthatja be kérelmét a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőhöz, továbbá a kérelem másolatát a kötelező felvételt biztosító óvoda vezetőjéhez.

Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja:

A gyermek felvételéről az óvodavezető dönt, melyről 2017.06.06-ig levélben értesíti a szülőt.

Az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható jogkövetkezményekről:

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról szóló 2012.évi II. törvény (továbbiakban: Szabs. tv.) 201. pontja rendelkezik az óvodai nevelésben való részvételi kötelezettség és a tankötelezettség megszegéséről. A Szabs. tv. 247. § a) pontja értelmében, az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába, illetve az iskolába nem íratja be szabálysértést követ el. A beíratás elmulasztása 150.000.- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.

Jogorvoslati lehetőség:

A jogorvoslati lehetőségre a Köznev. tv. 37.- 38. §-ai az irányadók. Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel. Az óvoda döntése ellen a szülő a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül a gyermek érdekében eljárást indíthat. A fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést az óvodai felvétellel kapcsolatban érdeksérelemre hivatkozással benyújtott kérelem tekintetében. A felvétellel kapcsolatosan és a hirdetménnyel kapcsolatban további tájékoztatást Prozlik Márta Intézményvezető Asszony ad.

 
Gádoros Nagyközség Hivatalos Honlapja, Powered by Joomla!;