Hírek

Magyar Államkincstár

Magyar Államkincstár

Rezsicsökkentés

DAOP-4.1.1/A-09-2010-0008 plakát
TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00041 plakát
Nyomtatás E-mail

Gádoros Nagyközség Önkormányzata

                       

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Gádoros Nagyközség Önkormányzata

Jegyző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5932 Gádoros, Kossuth Lajos utca 16.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Polgármesteri Hivatal vezetése, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (3) bekezdésében és egyéb jogszabályokban meghatározott jegyzői feladatok és hatáskörök ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Egyetem, igazgatásszervezői, állam- és jogtudományi doktori vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        jogi vagy közigazgatási szakvizsga, illetve a Közigazgatási Tobábbképzési Kollégium által a teljes körűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítés,

        legalább két éves közigazgatási gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint készített fényképes, szakmai önéletrajz

        iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata

        30 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

        a jegyzői munkakör ellátásával kapcsolatos szakmai, vezetői elképzelések legfeljebb 15 oldalas összefoglalása

        nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt

        munkaköri összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn

        nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt,amely miatt közigazgatási szervnél nem alkalmazható.

        a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatait, hogy hozzájárul a személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, így különösen annak nyilvánosságra hozatalához

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. október 21. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. szeptember 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Maronka Lajos polgármester nyújt, a 68/490-001 68/490-331 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Gádoros Nagyközség Önkormányzata címére történő megküldésével (5932 Gádoros, Kossuth Lajos utca 16. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1668/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Jegyző.

        Személyesen: Polgármesteri Hivatal Titkárság, Békés megye, 5932 Gádoros, Kossuth Lajos utca 16. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati eljárásban hiánypótlásnak nincs helye. A formai feltételeknek megfelelő pályázatok elbírálása után a polgármester a kiválasztott pályázókat a személyes meghallgatást követően értékeli. A polgármester az értékelés, valamint a személyes meghallgatás alapján dönt a jegyző kinevezéséről. A polgármester fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa. Kinevezéskor minimum 3, maximum 6 hónap próbaidő.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. október 17.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.gadoros.hu - 2016. augusztus 31.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.gadoros.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. augusztus 31.

 
Gádoros Nagyközség Hivatalos Honlapja, Powered by Joomla!;