Hírek

Magyar Államkincstár

Magyar Államkincstár

Rezsicsökkentés

DAOP-4.1.1/A-09-2010-0008 plakát
TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00041 plakát
Nyomtatás E-mail

Gádoros Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

                       

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Gondozási Központ

Gondozási Központ vezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, az intézménynél újonnan létesített jogviszony esetén –a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. (Kjt.) 21/A. §. (4) bekezdésében foglaltak kivételével – 3 hónap próbaidő kikötésével.

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2016.02.01 - 2021.01.31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5932 Gádoros, Fő utca 30.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény alapító okirat szerinti szakszerű és törvényes működtetése,vezetése, zavartalan működésének, színvonalas szakmai munkájának szervezése,irányítása,ellenőrzése,az intézmény közalkalmazottai felett a munkáltatói jogkör gyakorlása. Az intézmény alaptevékenysége: szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás, nappali ellátás, ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátás. Az intézményvezető ellátja továbbá a védőnői szolgálat munkáltatói jogkörét is.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) annak végrehajtására kiadott 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet (4 .sz. melléklet) rendelkezései az irányadók rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Felsőfokú képesítés, Az 1/2000. (I. 7.) SzCsM. rendelet 3. sz. mellékletében meghatározott felsőfokú végzettség, elsősorban: szociális munkás, szociálpedagógus, szociális menedzser, okleveles szociális munkás, okleveles szociálpolitikus, mentalhigénikus,

§         Legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a szociális ellátás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat.

§         Szociális szakvizsga vagy annak a megbízást követő két éven belüli megszerzésére történő kötelezettségvállalás.

§         Magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező státusz

§         Büntetlen előélet,

§         Cselekvőképesség.

§         Vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség vállalása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Az intézmény alaptevékenységébe tartozó területen szerzett 5 év vezetői gyakorlat.

§         Szociális szakvizsga.

§         Felhasználói szintű ECDL.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         részletes szakmai önéletrajz,

§         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

§         az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program

§         iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata

§         szakmai gyakorlat igazolása,

§         Nyilatkozat, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,

§         Nyilatkozat, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a pályázat tartalmát megismerhetik

§         Nyilatkozat, hogy az előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja,

§         Nyilatkozat arról, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a Képviselő-testület nyilvános ülésen tárgyalja pályázatát, vagy kéri zárt ülés tartását,

§         Nyilatkozat, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt,

§         amennyiben nem rendelkezik szociális szakvizsgával, úgy annak megszerzését a megbízás, kinevezés kezdő időpontjától számított kettő éven belül vállalja.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. január 11.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Varga József jegyző nyújt, a 68/490-001 68/490-331 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Gádoros Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete címére történő megküldésével (5932 Gádoros, Kossuth Lajos utca 16. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2397/2015 , valamint a munkakör megnevezését: Gondozási Központ vezető.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. január 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatokat a pályázat előkészítője által esetenként összehívott bizottság véleményezi, majd a pályázatokról Gádoros Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt. A pályáztató fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást sikertelennek nyilvánítsa.

 
Gádoros Nagyközség Hivatalos Honlapja, Powered by Joomla!;