Hírek

Magyar Államkincstár

Magyar Államkincstár

Rezsicsökkentés

DAOP-4.1.1/A-09-2010-0008 plakát
TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00041 plakát
Nyomtatás E-mail

Gádoros nagyközség  Önkormányzata

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján

pályázatot hirdet

Gondozási Központ gondozási központ vezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, az intézménynél újonnan létesített jogviszony esetén –a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv.  (Kjt.) 21/A. §. (4) bekezdésében foglaltak kivételével – 3 hónap próbaidő kikötésével.

 

Foglalkoztatás jellege:

teljes munkaidő

 

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2016. január 01-től 2020. december 31-ig szól.

 

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5932 Gádoros, Fő u. 30.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az  intézmény alapító okirat szerinti szakszerű és törvényes működtetése, vezetése, zavartalan működésének, színvonalas szakmai munkájának szervezése, irányítása, ellenőrzése, az intézmény közalkalmazottai felett a munkáltatói jogkör gyakorlása.

Az intézmény alaptevékenysége:  

szociális étkeztetés

házi segítségnyújtás

nappali ellátás

ápolást, gondozást nyújtó intézményi ellátás

Az intézményvezető ellátja továbbá a védőnői szolgálat munkáltatói  jogkörét is.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak  jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény valamint annak végrehajtására kiadott 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet (4 .sz. melléklet)  rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

-         Az  1/2000. (I. 7.) SzCsM. rendelet 3. sz. mellékletében meghatározott felsőfokú végzettség, elsősorban:   szociális munkás, szociálpedagógus, szociális menedzser, okleveles szociális munkás, okleveles szociálpolitikus,  mentalhigiénikus.

2.

 

 

-         Legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a szociális ellátás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat.

-         Szociális szakvizsga vagy annak a  megbízást követő két éven belüli megszerzésére történő kötelezettségvállalás.

-         Büntetlen előélet,

-         Cselekvőképesség.

-         Magyar állampolgárság vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező státusz

-         Vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség vállalása.

 

A pályázat  elbírálásánál előnyt jelent:

-         Az intézmény alaptevékenységébe tartozó területen  szerzett   5  év  vezetői gyakorlat.

-         Szociális szakvizsga.

-         Felhasználói szintű ECDL.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok,  igazolások:

-          részletes szakmai önéletrajz, 

-          3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

-          az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó program

-          iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolata

-          szakmai gyakorlat igazolása,

-          nyilatkozatai:

  - pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással  összefüggő

     kezeléséhez hozzájárul,

  - a pályázat elbírálásában részt vevők a pályázat tartalmát megismerhetik,

 -   az előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja,

 -   a Képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja a pályázatát,

 -   nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt,

 -   amennyiben nem rendelkezik szociális szakvizsgával, úgy annak megszerzését a    

     megbízás, kinevezés kezdő időpontjától számított kettő éven belül vállalja.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. január 01. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje:       2015. október 31.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Varga József nyújt, a 68/490-331-es telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton a pályázatnak Gádoros Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete  címére történő  megküldésével  (5932 Gádoros, Kossuth utca 16.) 

 

A pályázat elbírálásának határideje:   

   2015. november 24.

 

A pályázatokat a pályázat előkészítője által esetenként összehívott bizottság véleményezi, majd a pályázatokról Gádoros Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete dönt.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

www.kozigallas.hu

www.gadoros.hu  

Gádorosi Híradó

 

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályáztató fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást sikertelennek nyilvánítsa.

 

Felelős:  Varga József  jegyző

Határidő:   értelem szerint

 

 
Gádoros Nagyközség Hivatalos Honlapja, Powered by Joomla!;