Hírek

Magyar Államkincstár

Magyar Államkincstár

Rezsicsökkentés

DAOP-4.1.1/A-09-2010-0008 plakát
TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00041 plakát
Nyomtatás E-mail

Gádoros Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete


a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §. alapján

pályázatot hirdet


a Napközi Otthonos Óvoda óvodavezetői (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.A közalkalmazotti jogviszony időtartama:


Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony


Foglalkoztatás jellege:


Teljes munkaidő


A vezetői megbízás időtartama:


A vezetői megbízás határozott időre, 2013. 08. 01-től 2018. 07. 31-ig szól.


A munkavégzés helye:

Békés megye, 5932 Gádoros, Béke tér 6.


A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:


Az intézmény színvonalas, szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása, és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörbe.


Illetmény és juttatások:


Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.Pályázati feltételek:


  • Főiskola, óvodapedagógus végzettség

  • Óvodapedagógus munkakörben szerzett, legalább 5 év szakmai gyakorlat

  • Pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképesítés

  • Büntetlen előélet

  • Magyar állampolgárság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:


  • szakmai önéletrajz

  • végzettséget, szakképzettséget és szakvizsgát igazoló oklevél másolata

  • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

  • az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai program

  • nyilatkozat, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a

pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, pályázatát az eljárásban résztvevők megismerhetik.


A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2013. augusztus 1. napjától tölthető be.


A pályázat benyújtásának határideje: 2013. március 31.


A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Barcsikné Debreczeni Rozália a 68/490-331-es telefonszámon.


A pályázat benyújtásának módja:


- Postai úton, a pályázatnak Gádoros Nagyközség Önkormányzata címére történő megküldésével (5932 Gádoros, Kossuth utca 16.).

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését: Óvodavezető.

- Személyesen Varga József jegyző, Békés megye, 5932 Gádoros, Kossuth utca 16.A pályázat elbírálásának módja, rendje:


138/1992. (X. 8.) Kormány rendeletben meghatározottak szerint.


A pályázat elbírálásának határideje: 2013. május 28.


A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:


www.gadoros.hu - 2013. február 6.


A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.gadoros.hu honlapon szerezhet.


 
Gádoros Nagyközség Hivatalos Honlapja, Powered by Joomla!;