Hírek

Magyar Államkincstár

Magyar Államkincstár

Rezsicsökkentés

DAOP-4.1.1/A-09-2010-0008 plakát
TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00041 plakát
Nyomtatás E-mail

Gádoros Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Justh Zsigmond Művelődési Ház, Községi Könyvtár és Közösségi Ház

Intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2012. január 01- től 2016. december 31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5932 Gádoros, Kossuth Lajos utca 18.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Ellátja az intézmény vezetését a hatályos jogszabályok szerint. Biztosítja az intézmény alapító okiratában foglaltakra épülő, községi közművelődési feladatok ellátását, a könyvtári szolgáltatás feltételrendszerét.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) a 150/1992 (XI. 20.) Kormányrendelet vonatkozó rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, felsőfokú közművelődési végzettség és szakképzettség, vagy nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         - magyar állampolgárság

§         - büntetlen előélet

§         - kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló 1/2000. (I. 14.) NKÖM rendelet szerint akkreditált vezetési-szervezési, pénzügyi-gazdasági, államháztartási ismereteket is nyújtó közművelődési intézmény-vezető tanfolyam eredményes elvégzését igazoló okirat megléte,

§         - öt éves szakmai gyakorlat

§         - kiemelkedő közművelődési tevékenység

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         szakmai önéletrajz

§         az intézmény vezetésésre, fejlesztésére vonatkozó program

§         iskolai végzettséget igazoló okmányok hiteles másolata

§         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

§         arról szóló nyilatkozat, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2012. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. december 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Barcsikné Debreczeni Rozália nyújt, a 68/490-331 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Gádoros Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete címére történő megküldésével (5932 Gádoros, Kossuth Lajos utca 16. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3059/2011 , valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető. §         Postai úton, a pályázatnak a Gádoros Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete címére történő megküldésével (5932 Gádoros, Kossuth utca 16. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3059/2011, valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető.

vagy

§         Személyesen: Barcsikné Debreczeni Rozália, Békés megye, 5932 Gádoros, Kossuth Lajos utca 16. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a beérkezési határidőtől számított pályázati és véleményezési határidő lejártát követő első testületi ülésen a képviselő-testület bírálja el.

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. december 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Gádoros Nagyközség Honlapja - 2011. november 4.

§         Gádorosi Hiradó novemberi száma - 2011. november 4.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat benyújtásának feltétele: A pályázatot Gádoros Nagyközség Képviselő-testületének címére (5932 Gádoros, Kossuth utca 16.) zárt borítékban, egy eredeti példányban kell eljuttatni.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.gadoros.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2011. november 7.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 
Gádoros Nagyközség Hivatalos Honlapja, Powered by Joomla!;