Hírek

Magyar Államkincstár

Magyar Államkincstár

Rezsicsökkentés

DAOP-4.1.1/A-09-2010-0008 plakát
TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00041 plakát
Nyomtatás E-mail

Gádoros Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Justh Zsigmond Művelődési Ház, Községi Könyvtár és Közösségi Ház

Intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2012. január 01- től 2016. december 31-ig szól.

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5932 Gádoros, Kossuth Lajos utca 18.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Ellátja az intézmény vezetését a hatályos jogszabályok szerint. Biztosítja az intézmény alapító okiratában foglaltakra épülő, községi közművelődési feladatok ellátását, a könyvtári szolgáltatás feltételrendszerét.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) a 150/1992 (XI. 20.) Kormányrendelet vonatkozó rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, felsőfokú közművelődési végzettség és szakképzettség, vagy nem szakirányú egyetemi végzettség és felsőfokú szakirányú munkaköri szakvizsga,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         - magyar állampolgárság

§         - büntetlen előélet

§         - kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról szóló 1/2000. (I. 14.) NKÖM rendelet szerint akkreditált vezetési-szervezési, pénzügyi-gazdasági, államháztartási ismereteket is nyújtó közművelődési intézmény-vezető tanfolyam eredményes elvégzését igazoló okirat megléte,

§         - öt éves szakmai gyakorlat

§         - kiemelkedő közművelődési tevékenység

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         szakmai önéletrajz

§         az intézmény vezetésésre, fejlesztésére vonatkozó program

§         iskolai végzettséget igazoló okmányok hiteles másolata

§         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

§         arról szóló nyilatkozat, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2012. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. december 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Barcsikné Debreczeni Rozália nyújt, a 68/490-331 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Gádoros Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete címére történő megküldésével (5932 Gádoros, Kossuth Lajos utca 16. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3059/2011 , valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető. §         Postai úton, a pályázatnak a Gádoros Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete címére történő megküldésével (5932 Gádoros, Kossuth utca 16. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3059/2011, valamint a munkakör megnevezését: Intézményvezető.

vagy

§         Személyesen: Barcsikné Debreczeni Rozália, Békés megye, 5932 Gádoros, Kossuth Lajos utca 16. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat a beérkezési határidőtől számított pályázati és véleményezési határidő lejártát követő első testületi ülésen a képviselő-testület bírálja el.

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. december 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         Gádoros Nagyközség Honlapja - 2011. november 4.

§         Gádorosi Hiradó novemberi száma - 2011. november 4.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat benyújtásának feltétele: A pályázatot Gádoros Nagyközség Képviselő-testületének címére (5932 Gádoros, Kossuth utca 16.) zárt borítékban, egy eredeti példányban kell eljuttatni.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.gadoros.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2011. november 7.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 
..lemgo.net.. Atropin ist mit einem temporären und lokalen Nutzen in krampfhaft in welchen ländern cialis ohne rezept zusammengezogen Muskeln injiziert worden. Asthma kann seine hypodermatischen Verwendung oder das priligy dapoxetin kosten Einatmen der Dämpfe brennenden Tollkirsche Blätter erleichtert. Für cialis bestellen express letztere Modus Verwaltung im Allgemeinen verwendet die nahe verwandte Pflanze stramonium. ..28.06.2017.. 11
//
Gádoros Nagyközség Hivatalos Honlapja, Powered by Joomla!; created by dlacee
//